Privacy reglement

Van der Poel IJs B.V. | Van der Poel Enschede B.V. | Van der Poel Wilminkplein B.V.

Gevestigd aan:

 • Bornsestraat 10 Hengelo
 • Oude Markt 23 Enschede
 • Willem Wilminkplein 21 Enschede

Hierna te noemen:

Holding Van der Poel Hengelo BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

vanderpoelijs.nl
074-291 20 93
info@vanderpoelijs.nl

P.L. van der Poel is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Holding Van der Poel Hengelo B.V. Hij is te bereiken via info@vanderpoelijs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Holding Van der Poel Hengelo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Holding Van der Poel Hengelo B.V. verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als daar een wettelijke reden toe is.

Holding Van der Poel Hengelo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afleveren van goederen, afhandeling van facturering, om administratieve redenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Holding Van der Poel Hengelo B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holding Van der Poel Hengelo B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Holding Van der Poel Hengelo B.V. bewaard persoonsgegevens uitsluitend zolang de wetgever voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holding Van der Poel Hengelo B.V. deelt alleen gegevens met derden op wettelijke grondslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Holding Van der Poel Hengelo B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken in haar website www.vanderpoelijs.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holding Van der Poel Hengelo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderpoelijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Holding Van der Poel Hengelo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Holding Van der Poel Hengelo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vanderpoelijs.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderpoelijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Holding Van der Poel Hengelo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Holding Van der Poel Hengelo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens/Bedrijfsnaam – Wettelijke bewaartermijn
 • Personalia – Wettelijke bewaartermijn
 • (Mail-) adres – Wettelijke bewaartermijn
 • Enzovoort – Wettelijke bewaartermijn

Holding Van der Poel Hengelo B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Poel IJs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.